Hyresvillkor uthyrning

För att nyttja våra tjänster (kajakuthyrning, turer och kurser) måste du godkänna att följa dessa villkor, godkänner du inte villkoren får du ej använda vår tjänster.

Aktuellt nivå för

”Skadekostnads-reducering”: 99kr/person och hyrestillfälle inkl. moms.

“Avbokningsskydd”: 99 kr/person och hyrestillfälle inkl. moms

Vårt erbjudande

1. Vad vi erbjuder
Uthyraren (Outdoortime Sweden AB) erbjuder personer, grupper och företag (hyrestagare) att hyra kajak från stationer med självbetjäning. Vi erbjuder också guidade paddelturer samt kurser inom paddling. Dessutom erbjuds olika former av boende i tält, stugor och hotell samt övriga upplevelser i naturen, allt vi erbjuder kallas för tjänster i dessa villkor.

Personlig säkerhet

2. Vad vi kräver av hyrestagaren
Då våra kajakstationer i de flesta fall är obemannade så lägger vi ett större ansvar på dig som hyrestagare att säkerställa din och ditt sällskaps säkerhet.
Den som vill nyttja våra tjänster måste uppfylla följande villkor, och det är hyrestagarens ansvar att tillse att den samt de personer som den tar med sig gör så under hela den period som våra tjänster nyttjas. Om hyrestagaren eller någon i dess sällskap någon gång under den period som våra tjänster nyttjas ej uppfyller kraven nedan så kan inget form skadestånd eller anspråk krävas från uthyraren vare sig för sak-, personskador eller sakdor på tredje man. Följande måste vara uppfyllt av hyrestagaren.
Hyrestagaren och samtliga i sällskapet skall:

  • Ha fyllt 18år, är någon under 18år måste förälder alt. förmyndare följa med.
  • Ha fysisk förmåga att säkert delta på den tjänst du tänkt utnyttja.
  • Se till att du är bekant med de risker som kan förekomma i samband med den tjänst du tänkt nyttja.
  • Alltid bära flytväst I det fall de paddlar eller färdas i kajak.
  • Alltid vara fri från droger och / eller akohol under den tid då våra tjänster nyttjas.
  • Se till att torrdräkt används vid vattentemperaturer under 15 grader celsius.
  • Att du alltid kontrollera så att utrustningen fungerar säkert innan du börjar använda den.
  • Kontrollera gällande och kommande väder och förkunna sig att det är säkert att utföra aktiviten i det väder som förespås gälla.

Utrustningen samt allmänna hyresvillkor

3. Kajakens användning
Kajaken får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av annan person. Hyresmannen får inte hyra ut kajaken till annan.

4. Hyra och dröjsmål med betalning samt avbokning
Hyran för kajaken anges på första sidan av detta avtal. Hyresmannen an- svarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än hyresmannen, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock hyresmannen genom sin underskrift solidariskt för att nämnda hyres- kostnad erläggs. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp och förskott på hyran. Vid fakturering äger uthyraren rätt att debitera en faktureringsavgift på SEK 50:- inkl moms. Om hyresmannen inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmåls- ränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelse- avgift SEK 50:- inkl moms. Inbetald hyreskostnad eller kostnad för turer / kurser återbetalas endast vid avbokade innan den aktuella turen startat samt att giltigt läkarintyg som förhindrat deltagande kan uppvisas.

5. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av kajaken.
Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att kajaken inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresmannen går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i den hyrda kajaken. Hyresmannen skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för till självkostnadspris. Vid skada har hyresmannen som alter- nativ till att ersätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyraren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmäs- sigt. Härvid har hyresmannen att erlägga hyra tills kajaken är reparerad och återlämnad till uthyraren. Ersättningen debiteras enligt punkten 4, deposition.

6. Deposition
Hyrestagaren skall på hyresavtalets framsida uppge sitt kontokortsnum- mer som härmed utgör depostion för kajaken och utrustning/tillbehör I det fall skada har uppstått på kajaken och/eller utrustningen/tillbehör äger uthyraren rätt att debitera reparation av kajaken eller utrustningen/ tillbehör till självkostnadspris. I det fall att kajaken och/eller utrustningen/ tillbehör ej återlämnas äger uthyraren rätt att debitera fullt nypris för den förkomna kajaken och/eller utrustningen/tillbehör I det fall att hyrestagaren saknar kreditkort skall hyrestagaren istället utge annan fullgod deposition.

7. Skadekostnads-reducering
Hyresmannen kan mot särskild avgift (skade-kostnadsreducering), vars storlek anges på första sidan av detta avtal, minska sin ersättnings- skyldighet. Efter sådan reducering begränsas hyresmannens ersättnings- skyldighet till det belopp inkl moms som anges på första sidan. Skade- kostnadsreducering gäller inte vid stöld. För att skadekostnadsreduceringen skall gälla måste hyresmannen upp- fylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skade- anmälan till uthyraren om möjligt med vittnesuppgifter. Vid skador orsakade av tredje part, som ej tar på sig ansvaret för skadan, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter. Tecknad skadekost- nadsreducering friskriver ej hyresmannen från ansvar för reparations- kostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad kajak, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna pedaler och liknande. Om kajaken vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av kajaken.

8. Kajakens skötsel
Hyresmannen ansvarar för att kajaken vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt skick.

9. Åtgärder vid fel, skada eller stöld
Hyresmannen skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på kajaken samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall hyresmannen så snart som möjligt göra skade- anmälan till uthyraren. Det åligger hyresmannen att vid stöld av kajaken samt vid skada på kajaken som åsamkats av okänd person, göra polisan- mälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyresman- nen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

10. Återlämnande
Vid hyrestidens utgång skall hyresmannen återlämna kajaken på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Vid återlämnandet skall kajaken lämnas i samma skick som vid avhämtan- det bortsett från normalt slitage. Kajaken och utrustningen skall rengöras, torkas ur och ställas tillbaka på anvisad plats. Uthyraren och hyresman- nen skall om möjligt gemensamt besiktiga kajaken för bedömning av dess skick. Återlämnandet skall ske under uthyrarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om hyresmannen inte återlämnar kajaken enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa kajaken till sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna kajaken eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet. Uthyraren äger rätt att debitera självkostnad enligt reglerna i punkten 4 ovan avseende undanlatenhet enlig reglerna kring aterlämnandet.

11. Uthyrarens hävningsrätt mm
Uthyraren har rätt att häva avtalet om
a) hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter det att uthyrarn påmint honom om detta.
b) kajaken utsätts för onormal användning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger
c) hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakt- tagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

Säkerhetsföreskrifter under paddling

1. Flytväst skall alltid användas vid paddling!

2. Informera någon närstående om din färdplan samt när du beräknas vara åter. Detta kan du göra via den länk som du får i bokningsbekräftelsen.

3. Väder: Håll koll på väderprognosen innan paddling! (Smhi visar även styrkan på vindbyarna). Vid blåst var försiktig och ställ hellre in. Vid åskoväder undvik paddling helt.

4. Utrustning: Kontrollera att din utrustning är hel innan du ger dig ut, ev fel ska direkt rapporteras. Om något går sönder under din hyrtid är du ansvarig för att rapportera det (Du får en länk till Outdoortime:s felrapporteringssystem i bokningsbekräftelsen).

5. I- och urstigning: Instruktion hur du kliver i och ur kajaken hittar du antingen via hemsidan eller länk i bokningsbekräftelsen.

6. Inställningar: Instruktion hur du ställer in pedaler, samt hur roder och skedda fungerar hittar du antingen via hemsidan eller länk i bokningsbekräftelsen….

7. Kapsejsning: Skulle du råka vippa med kajaken, se till att hålla i kajak och paddel så de inte blåser iväg. Simma in till land och ta hjälp av ditt sällskap att tömma kajaken.

8. Larma: Om nödsituation uppstår, larma 112. Förvara mobiltelefon vattentätt på kroppen.

9. Synlighet: Tänk på att du syns dåligt i en kajak så var uppmärksam på motorbåtstrafik, vid minsta tveksamhet, släpp förbi. Undvik att paddla i farleder. Håll till höger vid möte.

10. Nykterhet: Att paddla nykter är en självklarhet, lagen om sjöonykterhet gäller även kajak.

11. Miljö & allemansrätt: Lämna inte skräp efter dig i vår vackra natur! Håll koll på om det råder eldningsförbud. Paddla aldrig mot fåglar, fågelbon och vilt, de är känsliga för störningar. Ha koll på ev skyddsområden. Respektera markägare och allemansrätten. Behöver du gå på toaletten i naturen – gräv ner!

12. Paddling öppet vatten: Ska du ut på öppet vatten bör du alltid ha med dig länspump, reservpaddel samt bogserlina/kastlina. Håll dig så nära land som möjligt.

13. Paddling i kallt vatten: Om vattnet är kallare än 15° måste du bära lämplig klädsel, ha rätt kompetens och utrustning, samt undvika att paddla ensam.

14. Ombyteskläder: Medtag gärna en vattentät påse med ombyteskläder. Man kan bli blöt! 🙂

15. Alla deltagare ska vara simkunniga. All paddling och andra aktiviteter sker på egen risk.

Turer och upplevelsepaket – Privatpersoner

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år.

När blir min bokning giltig?

Bokningen blir giltig när du erhållit en e-post-bekräftelse din bokning från oss. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast.

Betalning

Betalning senast 7 dagar före ankomst:

Om bokningen görs 7 dagar eller senare före ankomst skall betalning göras i anslutning till bokningstillfället.

Sen eller utebliven betalning:
Om du trots påminnelse inte betalar hela beloppet i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Betalningssätt

Du kan betala med konto/kredit-kort. Alla uppgifter skickas i krypterad form.

Vid gruppbokningar skickas faktura till den som är ansvarig för bokningen.

Avbokningsvillkor

För avbokning gäller följande villkor. Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd (se nedan).

Sker avbokningen 7-2 dagar före tillträde/bokad aktivitet får du tillbaka 50 % av avtalat belopp.

Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag/bokad aktivitet, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar.

Avbeställningsskydd

Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd. Kostnad för avbeställningsskyddet framgår i samband med bokning.

Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till dagen före ankomstdag och få 90% av beloppet återbetalat (vi behåller endast en summa för kortavgifter samt boknings- och administrationsavgifter).

Riskfyllt väder

Om vädret är riskfyllt (såsom storm och åskoväder) förbehåller vi oss rätten att ställa in bokade arrangemang (t ex klättring, paddling, trädtält, glamping). I första hand försöker vi tillsammans med kund hitta ett annat alternativ (ex justering av tidpunkt eller datum för aktiviteten, eller annan plats). Beslut om vädret är för riskfyllt så att aktiviteten inte bör genomföras fattas av oss. Regn innebär normalt inte riskfyllt väder. Om ett bokat arrangemang blir inställt återbetalas 90% av avtalat belopp (vi behåller endast en summa för kortavgifter samt boknings- och administrationsavgifter).

Företagsbokningar

Betalning

Betalning sker mot faktura.

Betalningsvillkor

Fakturering sker i efterskott. Betalningsvillkor 20 dagar.

Avbokningsvillkor

Avbokning kan ske fram till 14 dagar innan bokad aktivitet.

Sker avbokning 7-14 dagar innan bokad aktivitet faktureras 50% av avtalat belopp.

Sker avbokning senare än 7 dagar innan bokad aktivitet faktureras hela beloppet.

Deltagarantalet kan nedjusteras fram till 7 dagar innan bokad aktivitet, justering senare än 7 dagar innan debiteras fullt pris.

Riskfyllt väder

Om vädret är riskfyllt (såsom storm och åskoväder) förbehåller vi oss rätten att ställa in bokade arrangemang såsom paddelaktiviteter och glamping/trädtältsboende. I första hand försöker vi dock tillsammans med kund hitta ett annat alternativ (ex justering av tidpunkt, datum, plats eller annan aktivitet). Beslut om vädret är för riskfyllt för att aktiviteten ska kunna genomföras fattas av oss. Regn innebär normalt inte riskfyllt väder. Om ett bokat arrangemang blir inställt pga vädret avskrivs 90% av avtalat belopp (vi fakturerar 10% i boknings- och administrationsavgifter, samt ev utgifter vi haft till planerad aktivitet).